• Kontakta oss

  • Hitta till oss

Klientinloggning

Pbmonline.se

VÅRDVAL FÖR PSYKOTERAPI OCH MULTIMODAL SMÄRTBEHANDLING

Sedan 2009 har invånarna i Skåne län möjlighet att få behandling med KBT inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen. PBM är även en av vårdgivarna i vårdvalet för patienter med långvarig smärta. Från och med september 2016 erbjuder PBM bedömning och rehabilitering för patienter med långvarig smärta i Region Skåne.


VÅRDVAL PSYKOTERAPI

PBM är ackrediterade av Region Skåne för att ge behandlingar med KBT(kognitiv beteendeterapi) inom ramen för Psykoterapi Hälsoval Skåne. Det innebär att du via din vårdcentral kan få en remiss till oss för KBT-behandling. För att få en remiss för KBT-behandling behöver man vara bosatt i Skåne län och ha lättare till medelsvåra besvär på grund av stress,ångest eller depression. Du har rätt att själv välja vilken vårdgivare du vill gå till för din KBT-behandling.

Vårt team

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT steg 1 och 2, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering. Våra fysioterapeuter är specialiserade inom smärtlindring och OMT (ortopedisk manuell teknik). Våra läkare har specialkompetens inom rehabilitering, smärtlindring och psykiatri.

PBM har kunskap om transkulturella aspekter och traumarehabilitering. Flera psykologer och läkare har gedigen kunskap om PTSD-behandling, och vid behov finns neuropsykiatrisk/ psykologisk kompetens att tillgå.

Innan patienten kommer till PBM första gången

Patienten bör vara medicinskt färdigutredd. I remissen bör du också specificera om patienten har stressrelaterad ohälsa, smärta eller en kombination av båda.

Rehabilitering baserad på KBT

Rehabiliteringen inleds med en multidisciplinär och standardiserad bedömningsfas av ett multiprofessionellt team bestående av läkare,fysioterapeut och psykolog. Efter den första bedömningen kommer teamet tillsammans med patienten ta fram en rehabiliteringsplan som grundas på de symtom och funktionsinskränkningar som framkommit. Behandlingen baseras på psykologintervention individuellt och i grupp av såväl rehab/smärtläkare,fysioterapeut (sjukgymnast), psykiatriker och psykolog.

Inom ramen för vårdvalet erbjuder vi våra patienter en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT (kognitiv beteendeterapi). Problematiken kan vara såväl stressrelaterad ohälsa som långvarig smärta eller en kombination av båda. Rehabiliteringen sker såväl individuellt som i grupp, där patienten alltid är delaktig i planeringen och behandlingen.

Utvärdering kommer att ske i form av rapportering av resultat till Nationellt Register för Smärta, NRS och SLL.

Gruppbehandling

Alla patienter får även delta i gruppbehandlingar. Behandlingarna kommer att vara standardiserade och erbjuds till såväl smärt- som utmattningspatienter och är till stor del av interaktiv karaktär. Exempel på symtom och dess hantering som kommer diskuteras är stress, sömn, smärta, katastroftänkande och spänningstillstånd.

Till den interaktiva undervisningen kommer praktiska moment varvas med teori. PBM har idag ett aktivt utvecklingsarbete inom E-hälsa för att optimera patientens delaktighet och egenansvar.

Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen

PBM vill verka för att upprätthålla god kontakt med såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och borga för att göra sjukskrivningsprocessen så jämställd som möjligt och att eventuella aktiviteter kan samordnas mot arbetsmarknaden. Samverkan sker med patienten i form av återkoppling, planerade rehab-möten och diskussion om synkroniserade insatser vid arbetsåtergång.


VÅRDVALET FÖR MULTIMODAL SMÄRTBEHANDLING

Från och med september 2016 är PBM i Malmö godkända vårdgivare av vårdvalet i Region Skåne som omfattar behandling av långvarig och kronisk smärta. Vi är experter inom området och tar både emot patienter med remiss och personer som söker själva.

Vi har ett behandlings- och rehabiliterings koncept baserat på kognitiv beteendeterapi för patienter med långvarig smärta. Hos oss får patienterna en individanpassad och evidensbaserad bedömning och efterföljande rehabilitering baserad på KBT. Rehabiliteringen baseras helt efter varje patients enskilda behov och behandlingar sker såväl individuellt som i grupp.

Vårt team 

Samtliga av våra psykologer har spetskompetens inom KBT steg 1 och 2, tillämpad beteendeanalys och stressrehabilitering. Våra fysioterapeuter är specialister inom smärtlindring och vår läkare är specialist i allmän medicin samt företagshälsovård och har en lång erfarenhet av att arbeta med smärtlindring.

Kontakta gärna PBM om du har frågor kring vår verksamhet.

PBM Malmö
Nordenskiöldsgatan 6
211 19 MALMÖ
040-618 14 00

Du kan även läsa om PBM på viss.nu

 

Vill du veta mer?