Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

1 april 2016

Vad kännetecknar en god organisatorisk och social arbetsmiljö?

Den 31:a mars börjar nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö gälla. Inför detta har Försäkringskassan gått ut med att med att man ska intensifiera arbetet med att anmäla arbetsplatser med höga sjukfrånvaronivåer.

kaffelitenBakgrunden är enligt Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, att anmälda arbetssjukdomar på grund av den organisatoriska arbetsmiljön ökat med 70 procent under fyra år. I enlighet med forskning inom området framhåller Zelmin-Ekenhem att en god organisatorisk och social arbetsmiljö inte bara motverkar ohälsa, utan även utmärker framgångsrika och kreativa företag. Det kan med andra ord löna sig att titta på vad som kännetecknar en god organisatorisk och social arbetsmiljö.


I de allmänna råd som medföljer föreskrifterna (och som till skillnad från föreskrifter inte är bindande) kan man hitta viktig information. Exempelvis nämns här rekommendationer om att stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet. Vidare nämns vad jag skulle kalla ett stödjande ledarskap, t ex att uppmärksamma möjligheterna till återhämtning och att möjliggöra en dialog mellan chefer och medarbetare så att tidiga tecken på ohälsosam arbetsbelastning kan uppmärksammas och obalanser rättas till.

Dessa råd ligger i linje med den så kallade krav-kontrollmodellen som tagits fram av forskarna Karasek och Theorell. Utifrån denna modell (och forskning inom området) kan negativa effekter orsakade av stress mildras om möjligheten till medbestämmande finns. Eller på ren svenska så verkar vi må bra om vi får chansen att delta i beslut som gäller vårt arbete. I en stor holländsk studie understryks vikten av detta. Där framhävs att inte bara kontroll utan även socialt stöd från chefer mildrar de negativa effekterna av (för) höga krav.

Såhär långt komna frågar man sig alltså vad som kännetecknar ett stödjande ledarskap. Vi har varit inne lite grann på det när vi gick igenom rekommendationerna från Arbetsmiljöverket. I två svenska studier finner vi intressanta och fördjupande svar om vad som reducerar stress hos medarbetare och chefer. Ett hälsofrämjande och för medarbetare stressreducerande ledarskap fanns vara att förse medarbetare med förutsättningar att utföra sitt arbete på ett självständigt sätt, att uppmuntra medarbetare att delta i utvecklingen av arbetsplatsen, att ge stöd, att inspirera medarbetare, att visa integritet (rättvisa) och att integrera team-medlemmar så att de ska kunna arbeta väl tillsammans.


Att inspirera medarbetare anknyter intressant nog till vad som reducerar chefers stress. Företag med låg sjukfrånvaro verkar stötta sina ledare mer direkt i det vardagliga arbetet med feedback, uppmuntran och stödjande normer och värderingar. Positiva ledarbeteenden är enligt samma studie att understödja en utveckling av medarbetares kunskaper och färdigheter samt att vara tydlig med krav samtidigt som man ger feedback, uppmuntran och stöd. Feedback och uppmuntran verkar med andra ord vara viktigt både för chefers och medarbetares stress och hälsa. Tyvärr verkar svenska chefers kunskaper om hur man ger feedback av god kvalitet vara bristfälliga. Enligt den stora europeiska medarbetarundersökningen uppger 50 % av de svenska medarbetarna att de sällan får feedback och 54 % saknar konkreta exempel i den feedback de får. I en studie som nu genomförs vid Linköpings universitet tittar vi på hur svenska chefers feedbackfärdigheter uppfattas av chefer och medarbetare. Preliminärt visar dessa resultat på intressanta skillnader som vi får återkomma till efter en mer noggrann analys.

Sammanfattningsvis så verkar vissa former av organisatorisk och social arbetsmiljö vara förenade med inte bara förbättrad hälsa och reducerad stress hos både medarbetare och chefer, de verkar även utmärka framgångsrika och kreativa företag. Viktigt verkar utifrån forskning inom området vara möjligheter till lärande och utveckling, återhämtning, återkoppling och uppmuntran, ett stödjande ledarskap samt att medarbetare erbjuds möjlighet till inflytande och delaktighet. Förhoppningsvis kommer nya föreskrifter och ökad kunskap bidra till att fler företag och organisationer satsar mer på att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Jesper Dagöö

Psykolog, organisationskonsult


SENASTE

KATEGORIER

Arkiv