Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

PBM logo

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM-Bloggen

12 juni 2020

Styrelser kan främja hälsosamma arbetsplatser

Bolagsstyrelser har stor betydelse för att bygga hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Än så länge saknas generellt ett systematiskt synsätt på arbetsmiljöfrågor i styrelser, men det finns sätt att förbättra detta. Vår affärsområdeschef Mandus Frykman ger här några viktiga tips.

Mandus Frykman är affärsområdeschef på PBM.

Vår affärsområdeschef för Hållbart arbetsliv på PBM, Mandus Frykman, var med och initierade ett forskningsprojekt om bolagsstyrelsers roll i att skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser och han är även en av forskarna som genomfört projektet.

Forskningsprojektet genomfördes under 2016–2019 vid Karolinska Institutet och finansierades av AFA Försäkring.

Nu har en idésamling som bygger på resultaten från forskningsprojektet utarbetats av forskarna i samarbete med erfarna styrelseledamöter. Syftet är att ge inspiration till styrelser som vill stärka sitt inflytande över hur arbetet med hälsa och säkerhet bedrivs i verksamheten.

Vad kan styrelser göra för att främja hälsosamma arbetsplatser?

- Ett av rapportens huvudfynd är att både vad man diskuterar i styrelserummet och hur man diskuterar det utgör styrsignaler för verksamheten. Till exempel ser vi att styrelser som lägger frågor om hälsa och säkerhet tidigt på styrelsens agenda och ger frågan tid och utrymme vid alla eller många styrelsemöten har en större påverkan. Vi ser också att styrelsers arbetsmiljökompetens ökar styrelsens förmåga att göra en informerad prioritering av hälsa och säkerhet i relation till andra av styrelsens frågor, säger Mandus Frykman.

Hur kan man få styrelser att bli aktiva i arbetet för hälsosamma arbetsplatser?

- Prioritering av styrelsens agenda bör underbyggas av frågans värde för verksamheten. Min uppfattning är att styrelser bör se till att de har bra underlag som redogör för ekonomiska och legala aspekter av hälsa och säkerhet, kommenterar Mandus Frykman.

Detta, menar han, kan handla om att sammanställa direkta och indirekta kostnader för sjukfrånvaro som resultat av en ohållbar arbetsmiljö, ”dolda” kostnader i produktivitetstapp till följd av sjuknärvaro och problem i arbetsmiljö och organisation, varumärkesrisker relaterat till exempelvis säkerhet och employer branding frågor.

- Många styrelser och företagsledningar tittar på sjukfrånvaro, vilket ger begränsad information. En nyckelperson som verkar i en dålig arbetsmiljö och har symtom på ohälsa är inte alltid sjukskriven, men producerar inte utifrån sin fulla potential. Hen är så kallat sjuknärvarande, säger Mandus Frykman.

- Beroende på hur central personens arbete är för andra och för affären är de indirekta kostnaderna för arbetsgivaren ofta stora. Generellt är den ekonomiska påverkan av sjuknärvaro och problem i arbetsmiljön betydligt större än de synliga kostnaderna för sjukfrånvaro.

Vilka viktiga iakttagelser gjorde ni i projektet?

- Ett intressant fynd är att enskilda styrelsemedlemmars och ägares inställning till hälsa och säkerhet verkar ha stor betydelse. Detta pekar på att det än så länge saknar ett utpräglat systematiskt förhållningssätt till frågan och att personliga erfarenheter har betydelse, konstaterar Mandus Frykman.

- Ett annat intressant fynd var att vissa styrelser använder arbetstagarrepresentanter i styrelsen för att öka sin egen förståelse för arbetsmiljöfrågor och därmed överbrygga informationsasymmetrin mellan styrelse och verksamhet.

Ladda ner idésamlingen om styrelsers betydelse för hälsosamma arbetsplatser här

SENASTE

KATEGORIER

Arkiv