Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

21 januari 2020

Psykologisk behandling ser olika ut i land och stad

Det finns stora skillnader mellan psykologisk behandling i glesbygd och i stad. För patienter i glesbygd kan bristande tillgänglighet på behandling vara betydande, för psykologer kan det innebära ett mer ensamt arbete och större risk för rollkonflikter. Men det finns även stora fördelar för psykologernas eget välmående med att arbeta i glesbygd.

Teknik för att kommunicera på distans underlättar psykologisk behandling i glesbygder.

Den internationella forskning som finns visar på stora skillnader mellan psykologisk behandling i glesbygd och i stad. Däremot är glesbygdspsykologi ett nytt forskningsfält i Sverige och ännu erbjuder ingen psykologutbildning någon kurs i ämnet.

Riskfaktorer för psykisk ohälsa är desamma i glesbygd och stad, bland annat ärftlighet, arbetslöshet, ensamhet, kriser, mobbning, segregation och diskriminering. Men patienter i glesbygdsområden söker oftare hjälp för psykisk ohälsa i ett sent stadium, vilket kan kräva mer specialiserad vård. Samtidigt fungerar policyer och arbetssätt som utvecklats med tätbebodda områden som utgångspunkt sämre i glesbygder och det finns ofta färre behandlare. Långa resvägar och långa väntetider, stigma och brist på anonymitet är faktorer som gör att det behövs andra lösningar för att tillgängliggöra behandling till glesbygdsbor än för tätortsbor.

Psykologer som arbetar i glesbygder har utmaningar som deras kollegor i tätbebodda områden inte har. I jämförelse är de oftare isolerade yrkesmässigt, arbetar oftare ensamma och saknar professionellt stöd. Det kan även handla om att det inte går att remittera en patient vidare, trots att behandlaren saknar kompetens för den vård som behövs. Det blir också svårare att skydda patientens anonymitet och psykologens privatliv, och multipla relationer mellan patient och behandlare uppstår lätt.

Den internationella forskningen visar att det är viktigt med kunskap om glesbygdspsykologi för att motverka utbrändhet och utflyttning hos behandlare på grund av dessa utmaningar.

Men en av forskningens slutsatser är att teknologi för distanskommunikation kan bryta yrkesisoleringen, underlätta vidareutbildning och se till att patienten får kontinuitet i behandlingen. Det finns även speciellt positiva saker med att arbeta med psykisk ohälsa i glesbygd. Psykologer i glesbygd ligger i framkant när det gäller integrerad vård och teknikanvändning. De arbetar innovativt för att hitta samarbeten och bryta sin professionella isolering och deras egen fysiska och psykiska hälsa främjas av närheten till natur och känslan av tillhörighet hos den lokalbefolkning de arbetar med.

 Läs mer om forskningen kring glesbygdspsykologi här

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE