Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

DE SENASTE NYHETERNA INOM BETEENDEPSYKOLOGI.

PBM FLOW

11 mars 2020

Så skapar du högpresterande och välmående team

Att jobba i team kan vara både berikande och komplicerat och det krävs en del arbete för att skapa team som presterar och mår bra. Men det finns tydliga riktlinjer för hur man kan utveckla ett effektivt och hälsosamt team, skriver Malin Ander, leg. psykolog, med. doktor och organisationskonsult på PBM i Gävle.

Malin Ander på PBM i Gävle förklarar hur man bygger starka och välmående team.

Teambaserat arbete har förekommit i alla tider och blir allt vanligare. Att arbeta i team är för många förknippat med både härliga och osköna upplevelser.

Idén med att sätta ihop team är att summan kommer bli större än delarna, det vill säga att vi genom att arbeta tillsammans kommer att åstadkomma något bättre än vad vi hade gjort enskilt utan investeringen i samarbete.

Samtidigt är det tydligt för oss att det inte alltid blir så och att teamarbete är ett väldigt komplext fenomen som ofta kräver en hel del ansträngning för att fungera bra. Vad som kännetecknar högpresterande (och lågfungerande) team är en av de absolut största frågorna som engagerat ledare och organisationsforskare under en längre tid.

När vi börjar tänka kring och förstå hur team fungerar är en naturlig första fråga att ställa sig vad vi egentligen menar med ett team?

En vedertagen definition av ett team är att de:

- Ser sig själva som ett team
- Har tydliga och gemensamma syften och mål för sitt arbete
- Är ömsesidigt beroende av varandra och behöver samarbeta för att nå sina mål
- Regelbundet utvärderar och reflekterar över sitt gemensamma arbete för att utveckla det

Det gör att de första och viktigaste frågorna att ställa till sitt eget team är: Har vi gemensamma mål? Behöver vi samarbeta för att utföra våra uppgifter och nå vårt mål? Utvärderar och tänker vi regelbundet tillsammans kring vårt gemensamma arbete för att utveckla det?

Varför är det viktigt? Jo, för att forskning har visat att team som svarar nej på en eller fler av de här frågorna (så kallade ”pseudoteam”) bland annat rapporterar lägre arbetstillfredsställelse, i högre utsträckning överväger att sluta sitt jobb, och har högre sjukfrånvaro och upplevd stress än de som ingår i riktiga team och faktiskt även de som svarar att de inte ingår i ett team. Ett första tips för den som vill utveckla sitt team är därför att börja reflektera och tydliggöra de här grundkomponenterna för effektivt teamarbete.

Majoriteten av forskning kring team har använt ett ramverk som kallas Input Process Output (IPO)-modellen för att förstå och beskriva hur team fungerar. För att ta reda på vad teamforskningen har kommit fram till har vi alltså nytta av att titta närmare på denna.

Med inputs menas vilka resurser som teamet har att tillgå. En kategori av input är egenskaper i teamet och dess medlemmar (till exempel kompetens, erfarenhet av teamarbete, personlighet, generell mental förmåga och teamets storlek). Exempelvis verkar det som att team med medlemmar som i genomsnitt skattar högt på personlighetsdimensionerna samvetsgrannhet och vänlighet verkar prestera bättre. Likaså verkar det som att ju högre genomsnittlig generell mental förmåga (eller begåvning) teamet har desto bättre presterar det. En annan viktig kategori av input är teamets uppdrag och uppgifter där vi vet att tydlighet, meningsfullhet, autonomi och återkoppling är viktigt för teamets prestation. Ett väl fungerande ledarskap och ett gott organisatoriskt stöd för och kultur som främjar teamarbete kommer också ha en avgörande betydelse för hur teamet presterar.

Inputs kommer alltså ge viktiga förutsättningar för och påverka hur teamet interagerar och samarbetar med varandra. Viss input kan teamet själva påverka och utveckla (till exempel normer och kompetens) medan annan står utanför deras kontroll. Goda inputs är en bra start men inte tillräckligt för ett bra resultat. För att skapa bra resultat krävs effektiva och välfungerande teamprocesser.

Det finns sätt att skapa högpresterande och välmående team.

Med processer menar vi interaktioner mellan medlemmarna i teamet som används för att omvandla inputs till resultat, till exempel genom att koordinera, kommunicera och fatta beslut kring arbetet. Processerna delas ofta upp i tre överlappande kategorier: beteendeprocesser, tankeprocesser och känsloprocesser.

Beteendeprocesser är till exempel hur teamet planerar inför sitt arbete och utvärderar sitt arbete efter att det har genomförts. Att tydligt formulera mål, göra en plan för genomförande och fördela ansvar och roller är exempel på viktiga beteenden i högpresterande team. Hur teamet agerar under själva utförandet av arbetet har också en viktig påverkan på prestationen. Att effektivt övervaka och kommunicera kring hur man ligger till i förhållande till mål, erbjuda och ta emot stöd vid behov och att synka sina aktiviteter är exempel på andra viktiga beteenden. En sista form av beteendeprocesser handlar om hur teamet hanterar sina relationer och känslor och inkluderar till exempel hur man hanterar konflikter, peppar och uppmuntrar varandra och stöttar varandra känslomässigt.

Tankeprocesser och känsloprocesser brukar kallas för framväxande tillstånd. De utvecklas när teamet arbetar tillsammans, kommunicerar och lär känna varandra. När det gäller tankeprocesser har man sett att en samsyn kring uppgifter och mål och hur man ska arbeta mot dem samt vilken kunskap, unik information, förmågor och kompetens varje enskild medlem har påverkar hur ett team presterar och trivs tillsammans. När det gäller känslomässiga processer kännetecknas effektiva team av att medlemmarna känner en sammanhållning i teamet, de känner sig psykologiskt trygga, de vågar säga vad de tycker och vara sig själva, de litar på varandra och känner ett förtroende för att teamet kommer att klara sitt uppdrag.

Inputs i kombination med processer skapar outputs. Och med outputs menar vi teamets effektivitet, både med avseende på prestation (till exempel kvantitet, kvalitet och kostnader) och på medlemmarnas reaktioner, inklusive gruppens välmående och vilja att fortsätta arbeta tillsammans.

Precis som andra psykologiska modeller ger IPO en kraftigt förenklad bild av teamarbete. Det som vi framför allt bör ha i åtanke när vi tänker utifrån modellen är att team inte fungerar på det linjära sätt som modellen kan få oss att tänka. I själva verket förändras och påverkas input, processer och output både av sig själva, av varandra och av yttre kontext hela tiden. Det är också den främsta anledningen till att det är otroligt svårt att ge enkla svar på frågan: Hur ska jag utveckla mitt team? för svaret kommer inte bara bero på många komplext interagerande faktorer utan det kommer också att hela tiden förändras.

När vi ser över forskningen kring team blir det dock tydligt att tydlighet gällande syfte, mål och roller och välfungerande och öppen kommunikation och informationsdelning i teamet är avgörande för teamets prestation. Ett sätt att arbeta med att utveckla teamets processer är med så kallade ”after action reviews”. Metaanalyser har visat att after action reviews kan förbättra teamprestationer med så mycket som 20-25%. Begreppet innebär i korthet att man helt enkelt stannar upp efter genomfört arbete och på ett strukturerat sätt – gärna under vägledning – utvärderar vad som fungerat bra och mindre bra under arbetets gång. Något som ger möjlighet att utveckla och förbättra sina arbetsprocesser till nästa gång. När teamet kommunicerar på det här strukturerade sättet kring sitt arbete och sina samarbetsprocesser skapar det i sin tur en ökad samsyn kring det, vilket i sin tur påverkar tillit, förtroende och trygghet i teamet.

Att utveckla välmående och effektiva team är ett arbete som kräver en hel del ansträngning och eftertanke. Samtidigt är det något alla kan och tjänar på att investera i. Vi på PBM hjälper gärna till i det arbetet.

Välj månad

KATEGORIER

SENASTE