Vi ställer inte in - vi ställer om!
Du kan boka om dina besök, utbildningar och behandlingar hos oss till digitala träffar. Hör av dig till din mottagning eller kontaktperson, så ser vi till att du får träffa oss via video. Varmt välkommen till oss på PBM!

Close icon

Stäng

  • Kontakta oss

  • Hitta till oss

Våra digitala tjänster

Rätt behandling kräver rätt diagnostisering

utredning

Inom PBM finns resurser med specifik kompetens inom psykiatri, psykologi samt läkare för att kunna göra en bedömning inför fortsatt behandling. Allt för att säkerställa att rätt åtgärder påbörjas i tid.

Bedömning psykolog

Utredning av KBT-psykolog.

PBM erbjuder psykologbedömning som innefattar anamnes, enkätgenomgång, diagnostik, kartläggning av problemområden, kort beteendeanalys, sammanställning samt behandlingsförslag och offert. Utredningen genomförs av en KBT-psykolog.

Insamling av information, där en psykolog försöker reda ut bakomliggande orsaker till en konflikt eller problem, är viktig del av psykologbedömningen. När kartläggningen är klar kan vi erbjuda lämplig behandling. Psykologbedömningen mynnar alltid ut i en individuell handlingsplan och ett skriftligt utlåtande om så önskas.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring en psykologbedömning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Multidisciplinär bedömning

Bedömning av flera professioner för att optimera behandlingen kring specifik klient

En multidisciplinär bedömning genomförs för att optimera behandlingen kring en specifik klient. Här samarbetar flera professioner för att kunna erbjuda klienterna bästa möjliga behandling. Bland annat medverkar läkare och fysioterapeuter vid denna typ av bedömning.

Vid en multimodal bedömning eller teamutredning kan vi bland annat utreda kronisk och långvarig smärta, utmattningssyndrom eller andra typer av besvär som också kan kräva mer omfattande behandling. Klienten får först träffa samtliga professioner som sedan träffas utan klient för att efter gemensam bedömning återkoppla i den form som önskas, vanligtvis skriftligt samt även muntligt till utredd klient. Utredningen kan beställas av arbetsgivare eller privatpersoner.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring våra multidisciplinära bedömningar. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Arbetsförmåga-bedömning

Avser avgöra grad av arbetsförmåga i nuvarande situation samt prognostiskt framåt i tiden.

En arbetsförmågeutredning genomförs för att avgöra klientens grad av arbetsförmåga i nuvarande arbetssituation samt prognostiskt framåt i tiden. Utredningen utförs av ett multiprofessionellt team som utmynnar i dels bedömning, dels förslag på konkreta åtgärder för varje enskild individ.

Arbetsförmågebedömning kan bidra till att sjukskrivning förhindras och till att medarbetare kan återvända till arbetet så snart som möjligt. Bedömningen omfattar en genomgång av klienternas arbetsförmåga avseende psykiska, psykosociala och fysiska funktioner. Arbetspsykologi och psykosociala utredningar, i kombination med en medicinsk bedömning, ger en tydlig status av klientens arbetsförmåga. Bedömningen beställs av arbetsgivare och återkoppling sker både gentemot klient och mot dess arbetsgivare.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring arbetsförmågebedömning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Neuropsykiatrisk screening

Remisskrav Ger svar på frågan om en individ är i behov av en neuropsykiatrisk utredning eller ej.

Ger svar på frågan om en individ är i behov av en neuropsykiatrisk utredning eller ej. Viktigt är att säkerställa att en mer omfattande utredning inte görs i fall där man på ett tidigt stadium kan avskriva misstanken om neuropsykiatriska tillstånd. Utförs av läkare, specialist i psykiatri, samt leg psykolog med specifik kompetens inom området.

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

ADHD-utredning

Remisskrav Utförs då misstanke om denna problematik eller annan närbesläktat tillstånd föreligger.

En ADHD-utredning på vuxna utförs då misstanke om denna problematik eller annat närbesläktat tillstånd föreligger. Utredningen utförs av läkare, specialist i psykiatri samt legitimerad psykolog med specifik kompetens inom området.

ADHD kan yttra sig på olika sätt och under olika tidpunkter i livet. Symptom kan vara koncentrationssvårigheter, slarvighet, lättstördhet och glömskhet. En utredning är en förutsättning för att få hjälp och stöd. Utredningen består av medicinsk undersökning, tester och intervjuer med klienten samt anhöriga. Vi bedömer både den aktuella situationen och eventuella symptom under uppväxten. Efter genomförd utredning och diagnostisering tar vi fram förslag som kan underlätta vardagen för klienter med ADHD.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring ADHD-utredning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.

Neuropsykiatrisk utredning

Remisskrav Utredning och diagnostik

En neuropsykiatrisk utredning utförs vid misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsbegränsning som orsak till problem i vardagen. En psykiatrisk utredning eller diagnostik genomförs även då samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser är vanlig. Utredningen utförs av läkare, specialist i psykiatri samt legitimerad psykolog.

En neuropsykiatrisk funktionsbegränsning kan vara ADHD, ADD, Tourettes syndrom, dyslexi eller autismspektrumtillstånd. En läkare kommer att genomföra en medicinsk bedömning och tester och intervjuer kommer att genomföras av en specialist inom psykiatri samt en psykolog. Neuropsykiatriska utredningar kan leda till att klienten diagnostiseras med en eller fler diagnoser, då samsjuklighet är vanligt. Efter utredningen kommer vi att diskutera vilka former av anpassat stöd som kan vara lämpligt för klienten, det kan exempelvis vara medicinering, utbildning eller hjälpmedel.

Kontakta ett av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Gävle om du vill ha mer information kring neuropsykiatrisk utredning. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Vill du veta mer?

Läs våra här

Jag godkänner att PBM Sweden sparar och behandlar mina uppgifter i analys, marknads- och profilsystem.