Organisations- och ledarutveckling är nyckeln till ett hållbart arbetsliv

Med metoder grundade i organisationspsykologisk forskning hjälper vi organisationer till ett hållbart arbetsliv.

PBM Wave Head Grön Ljusgrön-1
ima235578

Vad är organisations- och ledarutveckling?​

I takt med att den digitala utvecklingen accelererar utvecklas också arbetslivet i snabb fart. Individerna i organisationen, och hur väl ledare motiverar dem att prestera och stanna kvar, blir en allt viktigare framgångsfaktor.​ Ett hållbart arbetsliv möjliggörs av kollegor, chefer och ledare som förstår hur de kan bidra till en företagskultur som stärker och stöttar alla medarbetare.

Vi hjälper er skapa en arbetsvardag som:

 • Kännetecknas av arbetsglädje, tolerans, engagemang och medarbetare som mår bra.​
 • Präglas av delaktighet och meningsfullhet där människor känner sig kompetenta.​
 • Har tydlig ansvarsfördelning, struktur och organisation som därmed ger er goda förutsättningar att prestera på hög nivå.​
 • Identifierar och eliminerar energidränage.​
 • Har medarbetare och chefer med kunskap, förmåga och förutsättningar att skapa balans och utrymme för återhämtning.​
 • Har system, rutiner och kunskap som fångar upp den som tappar balansen och behöver stöd att återfå sin arbetsförmåga.

Vill du veta mer om organisations- och ledarutveckling och vad vi kan göra för din verksamhet? ​

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som hjälper din verksamhet motverka ohälsa
och öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Kontakt
Josef Ericson  E-post
Verksamhetsområdeschef Hållbart Arbetsliv / B2B

ima227551

Vikten av hållbara organisationer och hållbart ledarskap.

Faktorer som skapar hälsa, välmående och engagemang hos medarbetarna skapar också lönsamhet och effektivitet i organisationen.​

Självklart handlar det om att det är etiskt riktigt och att det håller folk friska, men det bidrar även till lönsamheten. Att tillämpa kunskap om psykologi på affärsmässiga utmaningar är en avgörande faktor för framgång. Investeringar i hälsa och arbetsmiljö ger exempelvis också en avkastning på 145–228%. Varje investerad krona kan alltså ge mer än två kronor tillbaka.​

80% av en verksamhets totala kostnader är personalrelaterade – ett effektivt nyttjande av personalresurser är därför avgörande för verksamhetens utveckling och resultat.​

Det vetenskapliga underlaget för koppling mellan lönsamhet och hållbart arbetsliv är starkt. Upprepade studier visar att företag som fokuserar och satsar på hållbar personalhälsa har en signifikant högre långsiktig värdeutveckling (börsutveckling).

hur-vet-man-om-man-mar-psykiskt-daligt

Så jobbar vi

Det är mänskliga beteenden som i grunden avgör hur väl verksamheter och människor lyckas genomföra förändring och uppnå mål. Vi är specialister på hur man skapar ett hållbart arbetsliv, på mänskligt beteende och vad som skapar motivation och förändring hos individen och verksamheten.​

Vi...

...är en dedikerad partner med ett team av specialister som förstår din verksamhet och stöttar i utveckling, driver förändring och löser svåra utmaningar.​

...arbetar strategiskt, förebyggande och åtgärdandeorganisations-, grupp-, och individnivå.​

...arbetar med digitala vetenskapligt förankrade verktyg som både är enkla och kostnadseffektiva.​

...är godkända utbildningsanordnare av AFA.​

...finns i hela landet och erbjuder hög tillgänglighet och flexibilitet.

Våra tjänster

Vi skapar konkurrenskraft genom att använda kunskap om vad som får människor att fungera som bäst på arbetet och omsätta den i konkreta insatser. Våra metoder tar sin utgångspunkt i psykologisk forskning och adderar ekonomiska, organisatoriska och juridiska perspektiv. Vanliga mål för våra insatser är ökad effektivitet, prestation, engagemang, arbetsglädje och minskade kostnader för sjukfrånvaro.​

Arbetsmiljö

Vi hjälper din verksamhet säkerställa att organisationen och cheferna har den kompetens och kunskap om rutiner, processer och policys inom arbetsmiljöområdet som lagstiftningen kräver. Vi arbetar både förebyggande och utredande. Förebyggande arbetsmiljökartläggningar syftar till att identifiera risker och förbättringsmöjligheter för organisationen samt säkerställa att arbetsmiljölagen efterlevs. Utredande kartläggningar görs i samband med att problem har uppkommit och syftar till att förstå problemen och hur de kan lösas.​

Vår kompetens är särskilt stark inom systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering samt organisatoriska och sociala aspekter av arbetsmiljön.​

Exempel på insatser:​

 • Arbetsmiljöutbildningar​
 • Hållbar arbetsmiljö​
 • Arbetsmiljökartläggning och riskbedömning
 • Beteendebaserad säkerhet​

Organisationsutveckling, förändringsledning och konflikthantering

Verksamheter där samarbetet inte fungerar tappar snabbt i effektivitet och problemlösningsförmåga, men även mindre insatser kan ha stor effekt om de fokuserar på rätt saker. Organisationsutveckling handlar om att frigöra medarbetarnas och organisationens fulla potential och därigenom skapa konkurrensfördelar. Vi hjälper din verksamhet sätta fingret på det som skaver och hitta verktygen för att bygga en långsiktigt hållbar organisation, där medarbetare och chefer är engagerade, kreativa och ansvarstagande – egenskaper som leder till att verksamheten når sina affärsmål. Utifrån beteendepsykologisk kunskap hjälper vi er att på ett träffsäkert sätt säkerställa och implementera förändring som håller.

Vi arbetar både med organisationer som vill ta steget från good to great och med att lösa problem och konflikter på arbetsplatsen. Konflikter kan vara mellan individer, avdelningar eller grupper. Vår konflikthantering går ut på att förstå orsaken till konflikten för att kunna lösa den. Ibland handlar konflikten om strukturer och skilda målbilder eller ett missförstånd som lätt kan redas ut, medan vi ibland behöver medla mellan olika parter för att återupprätta ett fungerande samarbete.

Exempel på insatser:

 • Teamutveckling och utbildning teamarbete
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Kartläggning och analys
 • Organisatorisk problemlösning och konflikthantering
 • Förändringsledning
 • Konflikthantering

Ledarutveckling

Allt börjar med ledaren. Ledare är kugghjulen som får organisationen att fungera och har avgörande påverkan på verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Därtill finns en tydlig koppling mellan ledarskap och psykisk hälsa. Skickligt ledarskap har en positiv effekt medan destruktivt ledarskap har en tydlig negativ effekt på medarbetarnas psykiska hälsa.

Ledarskap är en förmåga som kan utvecklas genom erfarenhet och träning. Särskilt om träningen har ett konkret fokus och inslag av just träning – inte bara teori. Våra insatser är baserade på forskning och anpassas till din verksamhet – från utbildningar inom enskilda ämnen och tekniker till omfattande program och strategier i hur man utvecklas i sitt ledarskap och hittar rätt i rollen.

Senaste årens forskning visar att ledarutveckling har stor effekt på både lärande, beteendeförändring och verksamhetens resultat.

Exempel på insatser

 • Ledarutvecklingsprogram i grupp och individuellt
 • Chefscoaching/handledning
 • Utbildning och praktisk träning inom specifika områden/verktyg
 • Assessmentlösningar och ledarkriterier

Hållbara medarbetare

Arbetslivet är ett distanslopp – inte ett sprintlopp. Därför behöver vi rusta oss med kunskap och verktyg som hjälper oss att vilja och orka prestera på hög nivå hela vägen.

Våra insatser rustar medarbetaren för det moderna arbetslivets utmaningar. Vi designar och genomför utbildningsinsatser som stärker medarbetares och ledares förmåga att hantera stress, ta hand om sin sömn och hitta effektiva former för återhämtning. Vi hjälper också din verksamhet att skapa organisatoriska förutsättningar som främjar hållbarhet och återhämtning. Att satsa på hållbara människor sänker risken för ohälsa och säkrar hög prestation över tid.

Exempel på insatser:

 • Workshop i work-life balance / hållbar hög prestation / stresshantering - för medarbetare och chefer
 • Handledning av medarbetare, individuellt eller i grupp
 • Mindfulnessutbildning

Rehabilitering

​Vill du läsa mer om vårt erbjudande inom rehab/psykologisk behandling?