Övrig psykisk ohälsa

Vad vi behandlar och rehabiliterar

Vi behandlar och rehabiliterar människor som kämpar med olika typer av besvär. Utöver stress, utmattningssyndrom och smärtproblematik så tar vi även emot dig som söker för bl.a. paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom (OCD), hälsoångest, oro och generaliserad ångest (GAD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sömnbesvär, depression och nedstämdhet, relationsbesvär, livskris och sorg. All behandling inleds med en bedömning som sedan ligger till grund för en skräddarsydd och individanpassad behandling.

Så jobbar vi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är kärnan i våra behandlingar.​ KBT handlar om att förändra de beteenden och attityder som skapar problem för oss eller andra. ​ ​ Tonvikten i KBT ligger på samspel mellan individ och omgivning och mellan individens tankar, beteenden och känslor. Inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi är centralt inom KBT. KBT handlar om att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende, bland annat genom att ändra hur man tolkar sig själv och sin omgivning.

  • Gemensamma drag i KBT
  • Strukturerat, målinriktat arbetssätt​
  • Aktiv terapeut​
  • Terapirelation med betoning på samarbete mellan terapeut och klient​
  • Fokus på nuet, mer än på det förflutna​
  • Naturvetenskaplig utvärdering av metoderna​
  • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön​
  • Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö​
  • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv

​En typ av KBT är Acceptance and Commitment Therapy - ACT vilket är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) som under de senaste åren fått stor genomslagskraft både i forskning och i praktik. Fokus för behandlingen är att hitta vad som är viktigt och meningsfullt i livet och sedan ta steg mot det liv som man vill leva. Det ingår även att få verktyg för hur man kan hantera sådant som kan hindra en från att gå i värderad livsriktning. I detta ingår arbete med att förändra sitt förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, som exempelvis smärta. Utgångspunkten i ACT är att hjälpa människor att vara närvarande i sitt liv, fatta aktiva val, förändra det som går och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot det som inte går att påverka.

Våra behandlingstjänster

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett samlat begrepp för interventioner med gemensam grund i psykologisk vetenskap utförd av legitimerad psykolog.​

Psykoterapi är den vanligaste formen av psykologisk behandling och i PBM:s fall utgörs den av KBT. KBT är en behandlingsmetod med god evidens för ett större antal diagnoser såsom exempelvis panikångest, depression, social fobi, smärta och utmattningssyndrom. Hos oss blir du utredd och behandlad utifrån beprövad erfarenhet och evidens.

Internetbaserad KBT (flow)

Psykologisk behandling kan även erbjudas digitalt via självhjälpsprogram för stress, ångest, nedstämdhet och sömnbesvär. Du arbetar själv med ett digitalt program utan psykolog och kan på ett effektivt sätt arbeta med de problem du söker för.

Parterapi

Vi erbjuder parterapi utifrån metodiken ICBT (Internet-based Cognitive Behavioural Therapy). Behandlingen riktar sig till er som har utmaningar i er relation och vill ta tag i dessa med professioner hjälp. Terapin inleds med en kartläggning för att terapeuten senare i behandlingen ska kunna erbjuda de interventioner som är bäst lämpade för de problem som ni söker för.

Gruppbehandling

Vi erbjuder gruppbehandling för bl.a stresshantering, och avslappning Behandlingarna utgår från KBT som bas. ​

Att dela sina erfarenheter och få vara med på andra människors förändringsresa kan vara kraftfullt och effektivt. Vi erbjuder gruppbehandling i stresshantering (praktisk stresshantering), avslappning, sömn och smärta.

Läkarkonsultation

En läkare gör medicinska bedömningar och avgör hur behandlingen och rehabiliteringen skall anpassas till eventuella parallella medicinska behandlingar.​

Läkaren medverkar vid multidisciplinär bedömning. Vid behov kan vi stå för kortare sjukskrivning samt medicinering då det ger oss möjlighet att samordna kunskapen om klienten på ett effektivt sätt.

Fysioterapeut/Sjukgymnast

En fysioterapeut kan medverka vid multidisciplinär bedömning samt behandling.​

Fysioterapeuten fokusera på fysiska smärt- och spänningstillstånd.

Kontakta oss