Allvarligare form av utmattningssyndrom

Med utmattningssyndrom menas ett tillstånd av ihållande djup trötthet tillsammans med minnesproblem och koncentrationssvårigheter som uppstått efter en lång period av ihållande stress. Bor du i Stockholm finns vår specialistrehabilitering avseende utmattningssyndrom, antingen kan din vårdgivare sända remiss eller så kan du själv sända en egenremiss via knappar nedan. Vi har avtal med region Stockholm och vanlig sjuktaxa med högkostnadsskydd gäller. 

Bakgrund Grön Landskap 2024-2
Pop up FNL-1

Behandling i Stockholm för utmattningssyndrom

Första steget är bedömningssamtal med syfte att kartlägga om den som söker vård uppfyller kriterierna för vår behandling. Vår bedömning och behandling utförs av ett multiprofessionellt team bestående av erfarna läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut på specialistnivå.

Om behandling blir aktuellt guidar vi våra patienter genom en c:a 12 veckor lång rehabilitering som utförs både individuellt och i grupp. Behandlingen utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi) och är uppbyggd kring tre centrala begrepp; beteendeförändring, fysisk aktivitet och arbetsåtergång.

Utöver behandlingsbesöken är en central del i vår behandling att vi tillsammans med patient och arbetsgivare upprättar en långsiktig plan för arbetsåtergång. Vid behov tar vi över ansvaret för sjukskrivningen under de veckor som behandlingen pågår, dock ej under utredningsdelen utan endast under själva rehabiliteringen.

Vi erbjuder även utredning och behandling på engelska, samt tolk för andra språk vid behov.

Du kan som privatperson söka hjälp hos oss via knappen Egenremiss (nedan) eller be din husläkare sända remiss till oss.
För dig som arbetar inom vården och vill remittera, använd knapp nedan.

Se psykolog Malin beskriva vår rehabilitering

 

Citat 2 hemsida-1

Utmattningshjälpen, digital behandling för utmattningssyndrom

Vi erbjuder även en digital rehabilitering för utmattningssyndrom via Utmattningshjälpen, passar för den som har det svårt att ta sig till våra mottagningar i Stockholm.

Första steget är bedömningssamtal med syfte att kartlägga om den som söker vård uppfyller kriterierna för vår behandling. Vår bedömning utförs av ett multiprofessionellt team bestående av erfarna läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Ett av besöken under utredningen sker på plats på vår mottagning i Stockholm.

Om behandling blir aktuellt utförs den av legitimerad personal och vårt team ger en digital behandling med hög grad av närvaro genom hela programmet. Både utredning och behandling är på specialistnivå.

Se psykolog Nicole beskriva vår digitala rehabilitering

Våra mottagningar

stockholm brahegatan

Stockholm City

PBM City Rehab
Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta
Tel: 08 408 878 00

Adress

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Se på karta

stockholm_globen

Stockholm - Globenområdet

PBM Globen Rehab
Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta
Tel: 08 408 878 50

Adress

Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5
Se på karta

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag om jag är utmattad?

Alla människor upplever stress och trötthet ibland. Att vara stressad och trött efter en jobbig arbetsvecka, tentamensperiod eller förkylning i familjen kan förmodligen många känna igen sig i. Det är i sig i regel inget problem med tillfälliga belastningar. När belastningarna och stressen däremot blir långvarig och det inte finns möjlighet till återhämtning kan stressreaktioner och utmattningssymptom utvecklas. Då är det vanligt att kroppen börjar signalera detta i form av både psykiska och kroppsliga symtom. På utmattning.se kan du göra ett självtest för att få mer information om dina besvär är av sådan karaktär och grad att du skulle kunna vara utmattad.

Tecken på utmattning

Symtom på utmattning varierar mellan olika individer men det finns några symtom som är vanliga. Det som framförallt karaktäriserar utmattning är trötthet som inte går över av att vila på samma sätt som tidigare. Uthålligheten är kortare och man blir betydligt tröttare av mindre aktiviteter. Många beskriver att de blir väldigt känsliga för krav, såsom att ha en uppgift eller några tider att passa. Det är även vanligt att sömnen är störd och att man har svårt att somna på kvällen eller vaknar under natten. Andra vanliga symptom är svårigheter med koncentration och minne, känslomässiga symptom som ökad irritation, oro och nedstämdhet, kroppsliga symptom som spänningar, värk och smärta samt ökad känslighet för sinnesintryck som ljud och ljus är också vanliga symptom.

Vart kan jag vända mig för hjälp?

Om du besväras av utmattningssymtom så finns det flera sätt att gå till väga för att få stöd och behandling. Du är varmt välkommen att söka behandling hos oss med en egenremiss via 1177 e-tjänster. Via egenremissen kan du både söka till vår digitala behandling och vår gruppbehandling på plats i Stockholm. Du kan även kontakta din vårdcentral för vidare stöd och/eller remiss till PBM.
Efter att vi har tagit emot din remiss så kommer vi att kontakta dig och kalla dig till en bedömning inför eventuell behandling. Bedömningen består av tre möten där du enskilt får träffa en psykolog, fysioterapeut och läkare. Efter bedömningen gör teamet en bedömning om du skulle vara hjälpt av behandlingen som vi erbjuder. I samband med mötena kommer du även att få mer information om behandlingen så att du kan ta ställning om du tror att behandlingen skulle vara hjälpsam för dig. Delar av bedömningen sker på någon av våra mottagningar, men själva behandlingen ges helt digitalt.

Använder ni er av läkemedel under rehabiliteringen?

En del personer som börjar behandlingen har redan en pågående läkemedelsbehandling, vissa börjar använda läkemedel under behandlingen, medan andra inte använder läkemedel alls. Under behandlingen har du regelbunden kontakt med din behandlande läkare och kan följa upp din redan pågående läkemedelsbehandling, justera eller påbörja en läkemedelsbehandling vid behov, diskutera effekter och biverkningar och annat. Ibland kan medicinsk hjälp och läkemedelsbehandling vara hjälpsamt för att behandla bland annat sömn, oro, ångest och nedstämdhet. Vilket även är hjälpsamt för återhämtningen från utmattning.

Vad händer efter sjukskrivningens slut?

Det är inte ovanligt att sjukskrivning och arbetsåtergång skapar stress och oro. Under tiden du går i behandling hos oss så kan teamet och din behandlande läkare ta över ansvaret för din sjukskrivning. På så sätt kan vi genomgående följa upp din sjukskrivning och utvärderar hur det fungerar för dig. Under behandlingen har vi även ett möte med dig och din arbetsgivare för att upprätthålla en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång. Tät uppföljning och planering är en av flera viktiga delar under behandlingen.

Vad kan påverka sjukskrivningstiden?

Det är svårt att förutsäga sjukskrivningslängden och det finns flera faktorer som påverkar. Att göra beteendeförändringar för att identifiera och prioritera saker man mår bra av kan bidra till bättre mående och minskad sjukskrivningstid. Likaså att börja anpassa sitt beteende utifrån ork och energi. Även anpassning och planering på arbetsplatsen kan hjälpa en att komma tillbaka till arbete. Vi tror att det hjälpsamt med en dialog med arbetsgivaren för att göra en plan för arbetsåtergång. Under behandlingen har vi ett möte med dig och din arbetsgivare för att upprätthålla en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång. Med andra ord finns det flera aspekter som påverkar sjukskrivningsgrad och i vår behandling går vi igenom viktiga delar.

Kan de anhöriga få något stöd från er?

Vi erbjuder en digital anhörigföreläsning där närstående kan få mer information om utmattningssyndrom och rehabilitering.

Vad kan man förvänta sig av behandlingen efter tolv veckor?

Att ta sig ur ett utmattningssyndrom tar tid. Under behandlingen kommer du att få arbeta med beteendeförändringar för att du bättre ska kunna tillgodose dina behov och minska risken för långvarig stress på sikt. Ofta tar det mer än tolv veckor att bli fri från utmattning, men de som genomgått behandling beskriver dels en förbättring och dels att de vet vad de behöver göra för att fortsatt förbättras. I långtidsuppföljning av vår rehabiliteringen ser vi att många fortsätter förbättras efter avslutad behandling. Efter tolv veckors rehabilitering har man fortsatt tillgång till allt behandlingsmaterial i 6 månader för att kunna fortsätta utvecklingen på egen hand.

Hur kan man som läkare i primärvården fortsätta stödja återhämtningen och arbetsåtergången efter avslutad rehab?

Efter avslutad behandling skickar vi ett remissvar till remittenten med sammanfattning av behandlingen och rekommendationer vidare. Patienten kommer också upprätta en vidmakthållandeplan. Stöd på vårdcentral kan innebära att fortsatt planera och följa upp arbetsåtergång, uppföljning av läkemedelsbehandling och påminnelse om beteendeförändringar. Ibland kan rehabiliteringen avslutas med rekommendation om fortsatt psykologisk behandling eller samtalsstöd.
region-sthlm

PBM

Förändring som håller

Individuell behandling i och utanför Stockholm

Om du är intresserad av en individuell rehabilitering så kan du naturligtvis vända dig privat eller via ditt försäkringsbolag till något av våra andra kontor i Sverige, där du kan få träffa en enskild psykolog för behandling av stress- och utmattning.