Rehabilitering för långvarig smärta 

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet av att möta personer med långvarig smärta.
I våra smärtteam ingår psykologer, rehabkoordinatorer samt både specialistläkare och fysioterapeuter med inriktning mot smärta.

PBM Wave Head Grön Ljusgrön-1
Hero Utmatt Grön

Vad är långvarig smärta?

Begreppet långvarig smärta innebär att smärtan förekommit i minst 3-6 månader. Det kan vara kvarstående smärta efter en läkt vävnadsskada men även smärttillstånd som fibromyalgi, endometrios, migrän, EDS (Ehlers-Danlos syndrom) och IBS (Irritable bowl syndrom). Innan en rehabilitering för långvarig smärta kan påbörjas är det viktigt att vara medicinskt färdigutredd, dvs att relevanta provtagningar och utredningar är gjorda och att efterföljande medicinska åtgärder är avklarade, t ex en operation eller farmakologisk behandling.

Fokus i vår behandling är att lära sig hantera smärta och andra hinder genom att förändra egna beteenden och förhållningssätt. Den generella målsättningen är att öka livskvalitén vilket för de flesta innebär att både öka och dosera aktivitet av olika slag, utmana negativa tankar och känslor samt jobba med kroppskännedom och nedvarvning. ​ ​ Vi erbjuder både utredning och rehabilitering på specialistnivå för långvarig smärta vid våra mottagningar i Stockholm vid Globen (Arenavägen) och i City (Brahegatan). ​

modul 3_bild framfor-1

Så här fungerar vår specialist-rehabilitering för långvarig smärta

Första steget är en utredning med syfte att kartlägga dina besvär och vad du behöver hjälp med. Din utredning utförs av ett specialiserat och multiprofessionellt team bestående av erfarna läkare, psykologer och fysioterapeuter. Ibland bedömer vi att det finns åtgärder som behöver göras med potential att läka din smärta eller för att utesluta annan sjukdom. Vi kan också bedöma att vår behandling inte är det bästa för dig i dagsläget av andra orsaker och att du istället är i behov av en annan behandlingsinsats. Om vi inte går vidare med smärtrehabilitering hos oss skriver vi en rekommendation kring vad vi anser att du behöver istället så att du och din vårdgivare kan få stöd att gå vidare med rätt åtgärder för dig. 

Vår rehabilitering utförs av ett multiprofessionellt team bestående av erfaren läkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator. Tillsammans följer ditt team dig genom en 12 veckor lång högspecialiserad behandling som utförs både individuellt och i grupp. Behandlingen utgår från tre centrala behandlingsområden; KBT/ACT, arbetsåtergång samt fysisk aktivitet. För att uppnå en förändring är det viktigt att på olika sätt tillämpa innehållet i din vardag. Om du har en arbetsgivare rekommenderar vi också ett arbetsgivarmöte där vi tillsammans med dig och din arbetsgivare upprättar en långsiktig plan för arbetsåtergång och långsiktig hållbarhet i arbete. Vi tar naturligtvis över ansvaret för din sjukskrivning under tiden som du deltar i behandling hos oss. Arbetar du 50% eller mer kan det också bli nödvändigt med förbyggande sjukpenning för dina besök.

region-sthlm

PBM

Förändring som håller

Våra mottagningar

 
stockholm brahegatan

Stockholm City

PBM City Rehab
Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta
Tel: 08-408 878 00

Adress

Brahegatan 13A, 114 37 Stockholm
Se på karta

stockholm_globen

Stockholm - Globenområdet

PBM Globen Rehab
Rehabilitering avseende utmattningssyndrom och långvarig smärta
Tel: 08-408 878 50

Adress

Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, plan 5
Se på karta

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag om jag är utmattad?

Alla människor upplever stress och trötthet ibland. Att vara stressad och trött efter en jobbig arbetsvecka, tentamensperiod eller förkylning i familjen kan förmodligen många känna igen sig i. Det är i sig i regel inget problem med tillfälliga belastningar. När belastningarna och stressen däremot blir långvarig och det inte finns möjlighet till återhämtning kan stressreaktioner och utmattningssymptom utvecklas. Då är det vanligt att kroppen börjar signalera detta i form av både psykiska och kroppsliga symtom. På utmattning.se kan du göra ett självtest för att få mer information om dina besvär är av sådan karaktär och grad att du skulle kunna vara utmattad.

Tecken på utmattning

Symtom på utmattning varierar mellan olika individer men det finns några symtom som är vanliga. Det som framförallt karaktäriserar utmattning är trötthet som inte går över av att vila på samma sätt som tidigare. Uthålligheten är kortare och man blir betydligt tröttare av mindre aktiviteter. Många beskriver att de blir väldigt känsliga för krav, såsom att ha en uppgift eller några tider att passa. Det är även vanligt att sömnen är störd och att man har svårt att somna på kvällen eller vaknar under natten. Andra vanliga symptom är svårigheter med koncentration och minne, känslomässiga symptom som ökad irritation, oro och nedstämdhet, kroppsliga symptom som spänningar, värk och smärta samt ökad känslighet för sinnesintryck som ljud och ljus är också vanliga symptom.

Vart kan jag vända mig för hjälp?

Om du besväras av utmattningssymtom så finns det flera sätt att gå till väga för att få stöd och behandling. Du är varmt välkommen att söka behandling hos oss med en egenremiss via 1177 e-tjänster. Via egenremissen kan du både söka till vår digitala behandling och vår gruppbehandling på plats i Stockholm. Du kan även kontakta din vårdcentral för vidare stöd och/eller remiss till PBM.
Efter att vi har tagit emot din remiss så kommer vi att kontakta dig och kalla dig till en bedömning inför eventuell behandling. Bedömningen består av tre möten där du enskilt får träffa en psykolog, fysioterapeut och läkare. Efter bedömningen gör teamet en bedömning om du skulle vara hjälpt av behandlingen som vi erbjuder. I samband med mötena kommer du även att få mer information om behandlingen så att du kan ta ställning om du tror att behandlingen skulle vara hjälpsam för dig. Delar av bedömningen sker på någon av våra mottagningar, men själva behandlingen ges helt digitalt.

Använder ni er av läkemedel under rehabiliteringen?

En del personer som börjar behandlingen har redan en pågående läkemedelsbehandling, vissa börjar använda läkemedel under behandlingen, medan andra inte använder läkemedel alls. Under behandlingen har du regelbunden kontakt med din behandlande läkare och kan följa upp din redan pågående läkemedelsbehandling, justera eller påbörja en läkemedelsbehandling vid behov, diskutera effekter och biverkningar och annat. Ibland kan medicinsk hjälp och läkemedelsbehandling vara hjälpsamt för att behandla bland annat sömn, oro, ångest och nedstämdhet. Vilket även är hjälpsamt för återhämtningen från utmattning.

Vad händer efter sjukskrivningens slut?

Det är inte ovanligt att sjukskrivning och arbetsåtergång skapar stress och oro. Under tiden du går i behandling hos oss så kan teamet och din behandlande läkare ta över ansvaret för din sjukskrivning. På så sätt kan vi genomgående följa upp din sjukskrivning och utvärderar hur det fungerar för dig. Under behandlingen har vi även ett möte med dig och din arbetsgivare för att upprätthålla en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång. Tät uppföljning och planering är en av flera viktiga delar under behandlingen.

Vad kan påverka sjukskrivningstiden?

Det är svårt att förutsäga sjukskrivningslängden och det finns flera faktorer som påverkar. Att göra beteendeförändringar för att identifiera och prioritera saker man mår bra av kan bidra till bättre mående och minskad sjukskrivningstid. Likaså att börja anpassa sitt beteende utifrån ork och energi. Även anpassning och planering på arbetsplatsen kan hjälpa en att komma tillbaka till arbete. Vi tror att det hjälpsamt med en dialog med arbetsgivaren för att göra en plan för arbetsåtergång. Under behandlingen har vi ett möte med dig och din arbetsgivare för att upprätthålla en långsiktig plan för en hållbar arbetsåtergång. Med andra ord finns det flera aspekter som påverkar sjukskrivningsgrad och i vår behandling går vi igenom viktiga delar.

Kan de anhöriga få något stöd från er?

Vi erbjuder en digital anhörigföreläsning där närstående kan få mer information om utmattningssyndrom och rehabilitering.

Vad kan man förvänta sig av behandlingen efter tolv veckor?

Att ta sig ur ett utmattningssyndrom tar tid. Under behandlingen kommer du att få arbeta med beteendeförändringar för att du bättre ska kunna tillgodose dina behov och minska risken för långvarig stress på sikt. Ofta tar det mer än tolv veckor att bli fri från utmattning, men de som genomgått behandling beskriver dels en förbättring och dels att de vet vad de behöver göra för att fortsatt förbättras. I långtidsuppföljning av vår rehabiliteringen ser vi att många fortsätter förbättras efter avslutad behandling. Efter tolv veckors rehabilitering har man fortsatt tillgång till allt behandlingsmaterial i 6 månader för att kunna fortsätta utvecklingen på egen hand.

Hur kan man som läkare i primärvården fortsätta stödja återhämtningen och arbetsåtergången efter avslutad rehab?

Efter avslutad behandling skickar vi ett remissvar till remittenten med sammanfattning av behandlingen och rekommendationer vidare. Patienten kommer också upprätta en vidmakthållandeplan. Stöd på vårdcentral kan innebära att fortsatt planera och följa upp arbetsåtergång, uppföljning av läkemedelsbehandling och påminnelse om beteendeförändringar. Ibland kan rehabiliteringen avslutas med rekommendation om fortsatt psykologisk behandling eller samtalsstöd.